سیستم سلامت زیست ـ روان ـ اجتماعی: منابع و موانع

حمیدرضا افشار زنجانی در برنامۀ آموزش روان‌پزشکی سال‌هاست بر نگرش کل‌نگر رو رویکرد زیستی‌روان‌اجتماعی (BPS) برای شناخت و مدیریت مشکلات روان و روان‌تنی تأکید

ادامه