اهمیت بخشیدن به زیست‌جهان : مراقبت سلامت انسانی‌تر و مؤثرتر کدام است؟

مطالعه‌ای کیفی بر ارتباط بین پزشک و بیمار باری و همکاران [i] ترجمه: میرفرهنگ فاضلی ویراسته: احمدرضا زمانی فصلنامه سلامت برتر جلد سوم، شمارههای

ادامه