روده‌های اندیشمند: گزارش تأثیر یک برنامه روان‌تنی بر یک شخص مبتلا به کولیت خونریزی

فرزاد گلی با همکاری مرصا هاشمی درآمد کولیت اولسراتیو یا خونریزی‌دهنده از اختلالات التهابی روده است که عللی ناشناخته دارد و به صورت حملات

ادامه

سینما ابزاری برای آموزش علوم انسانی به دانشجویان پزشکی گزارشی از برنامه پزشکی و سینما در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 علیرضا منجمی، شقایق حقجوی جوانمرد، آرش حدادگر، زاون قوکاسیان “…. اما طبیب باید رقیق الخلق، حکیم النفس، [و] جید الحدس باشد….” چهار مقاله- نظامی

ادامه